Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Постійні комісії

 

УКРАЇНА

ЗАХАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  ПЕРША  СЕСІЯ

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 листопада  2015 року                                                                                   №  5

 

с. Захарівка

 

Про утворення постійних комісій

Захарівської      сільської      ради

 

На підставі пункту 2 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити такі постійні комісії сільської ради:

 

 • постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів та приватизації;

 

 • постійна комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту  населення, торгівлі, побутового обслуговування, правопорядку та роботу з молоддю;

 

 • постійна комісія з питань сільського господарства, будівництва, транспорту, зв’язку,       енергопостачання, екології та охорони природних ресурсів.

 

 

 

Сільський голова                                                                                        В.Гарбуз

 

 

УКРАЇНА

ЗАХАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  ПЕРША  СЕСІЯ

 СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 листопада 2015 року                                                                                   № 6

 

с. Захарівка

 

Про обрання постійних комісій

 

Відповідно  до  статей  26, 47  Закону  України   “Про   місцеве   самоврядування

в Україні”

 

сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Обрати:

            постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету, фінансів та приватизації у складі:

голова комісії:

Підгорний

Микола Васильович

 • самовисунення

 

заступник голови:

Галка

Володимир Павлович

 • самовисунення

 

секретар комісії:

Зуєнко

Наталія Володимирівна

 • самовисунення

 

член комісії:

Довгаль

Домніка Миколаївна

 • самовисунення

  

 

постійну комісію  з питань діяльності ради, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту  населення, торгівлі, побутового обслуговування, правопорядку та роботу з молоддю у складі:

 

голова комісії:

Меташоп

Оксана Олександрівна

 • самовисунення

 

 

заступник голови:

Кодаченко

Ріта Аліковна

 • самовисунення

 

 

 

 

 

секретар комісії:

 

Степаненко

Наталія Борисівна

 

 • самовисунення

 

член комісії:

Скрипник

Любов Миколаївна

 • самовисунення

 

          постійну комісію з питань сільського господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, енергопостачання, екології та охорони природних ресурсів у складі:

 

голова комісії:

Ющенко

Юрій Миколайович

 • самовисунення

 

заступник голови:

Підгірна

Олена Олексіївна  

 • самовисунення

 

секретар комісії:

Бражник

Людмила Миколаївна

 • самовисунення

 

член комісії:

 Харлан

Лідія Павлівна

 • самовисунення.

 

                

 

 

Сільський голова                                                                                                    В Гарбуз

 

 

УКРАЇНА

ЗАХАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  ПЕРША  СЕСІЯ

 СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 листопада  2015 року                                                                                   №  7

 

с. Захарівка

 

Про    затвердження   положення

про постійні комісії Захарівської  

сільської    ради

 

Відповідно до  статті 26   Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити положення про постійні комісії  Захарівської сільської ради (додається).

 

 

 

Сільський голова                                                                                             В.Гарбуз              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Затверджено

                                                                                                                                                                                                                                 рішенням сільської ради

                                                                                                                                                                                                                                    сьомого скликання

                                                                                                                                                                                                                              від 05 листопада 2015 року № 7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії

Захарівської сільської ради VIІ скликання

 

І. Основні принципи організації та роботи постійних комісій,

порядок їх утворення

 

 1. Організація і робота постійних комісій Захарівської сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, регламенту роботи Захарівської сільської ради і цього положення.
 2. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.
 4. Сільський голова не може бути обраний до складу постійних комісій.
 5. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:
 • розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;
 • підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;
 • сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної чи сільської рад;
 • сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради як органові влади на селі та вирішенню питань територіальної громади.

 1. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.
 2.  Постійні комісії сільської ради відкритим голосуванням обирають секретаря комісії. З огляду на невеликий склад постійних комісій сільська рада може не обирати заступника голови комісії. Його функції доручено виконувати секретареві.
 3. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.
 4. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рішення постійної комісії вивчають і враховують громадську думку.
 5. Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради.

 

 

 

ІІ. Повноваження постійних комісій

 

Постійні комісії сільської ради:

 1. За дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 2. Попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки.
 3. Перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень ради дотримання законодавства.
 4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.
 5. Вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету.
 6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

 

ІІІ. Права і обов’язки комісій

 

 1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій,, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.
 2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців.
 3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.
 5. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втілення в життя її рішень, виконувати доручення комісії.
 6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.
 7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

 

ІV. Порядок роботи постійних комісій

 

 1. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи сільської ради.
 2. Засідання постійних комісій скликаються на необхідністю. Голова комісії або  за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.
 3. У засіданнях постійних комісій мають брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату сільської та районної рад.
 4. На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. Постійні комісії можуть проводить виїзні засідання.
 5. Засідання постійних комісій є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
 6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймають простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.
 7. Голова постійної комісії:
 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;
 • забезпечує участь у засідання комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об’єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісій або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

 1. Секретар комісії:
 • повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;
 • веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;
 • стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.
 1. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голова відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

 

V. Основні напрями діяльності

постійних комісій сільської ради

 

 1. Комісія з питань планування місцевого бюджету, фінансів та приватизації:
 • попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;
 • здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;
 • проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;
 • контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;
 • вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності.

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

 1. Комісія з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, торгівлі, побуту, правопорядку та роботи з молоддю:
 • готує висновки з питань, пов’язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або достроковим припиненням повноважень депутата;
 • готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатської діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;
 • готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її виконавчих органів;
 • бере участь у розробленні та здійснення заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності.

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавства України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

 • зробити зауваження на закритому засіданні;
 • оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом моральних норм;
 • зобов’язати висловити вибачення.

За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, працівникам виконкому сільської ради, активістам, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.

 • аналізує стан освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;
 • бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;
 • вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;
 • бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;
 • аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;
 • готує висновки щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку.
 1. Комісія з питань сільського господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, енергопостачання, екології та охорони природних ресурсів:
 • бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції сільської ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;
 • розробляє перспективні плани охорони довкілля;
 • бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва та реконструкції об’єктів;
 • здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;
 • готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора на селі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних господарств.